Algemene voorwaarden Het Broos Instutuut

E-mail: info@broos.institute
Website: www.broos.institute

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Cursusgeld: Bedrag dat verschuldigd is voor deelname aan een opleiding, cursus, module of training.

b. Cursus/ module: Onderdeel van een opleiding dat als afzonderlijke onderwijseenheid kan worden gevolgd, dan wel een onderwijseenheid, project of training van korte duur en met een beperkte omvang.

c. Factuurbedrag: bedrag verschuldigd door derde betreffende uitvoering van in-company-training, dienst of onderzoek.

d. Opdracht: Activiteit in opdracht van derden, uitvoering van een incompany-training, van een dienst of onderzoek.

e. Het Broos Instituut oftewel Broos Institute, gevestigd te Amsterdam.

f. Opdrachtgever: Werkgever van studenten/cursisten dan wel opdrachtgever van uitvoering van in-company-training, dienst of onderzoek.

g. Opleiding: Samenhangend geheel van onderwijseenheden, met daaraan verbonden tentamens en examens.

h. Student/cursist: Degene die op basis van een overeenkomst gerechtigd is deel te nemen aan door de Het Broos Instituut/Broos Institute opleidingen, training, modulen en cursussen.

i. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

j. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of rechtshandelingen van met betrekking tot activiteiten aangeboden aan of uitgevoerd voor studenten/cursisten en opdrachtgevers. Indien enige bepaling nietig zou zijn of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts gedeeltelijk zijn en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Wordt een opleiding, cursus, module of training speciaal verzorgd voor een met name genoemde opdrachtgever (in company-training), dan kan de toepassing van deze algemene voorwaarden worden uitgesloten of beperkt.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst tussen student/cursist en Het Broos Instituut/Broos Institute.

De overeenkomst tussen Het Broos Instituut/Broos Institute en de student/cursist komt tot stand door inschrijving van de student/cursist. De inschrijving vindt plaats door het insturen en de ontvangst van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier of via Internet door middel van het invullen en verzenden van het digitale aanmeldingsformulier naar de website van Het Broos Instituut/Broos Institute.

Door de inschrijving verklaart de student/cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaart tevens te voldoen aan de voorwaarden om tot de opleiding, cursus, module of training te worden toegelaten. Het Broos Instituut/Broos Institute is gerechtigd te onderzoeken of de student/cursist aan de toelatingseisen voldoet en een inschrijving te weigeren indien niet aan de toelatingseisen is voldaan.

Artikel 4 Inschrijving en betaling cursusgeld

1. Aan de inschrijving kunnen inschrijvingskosten verbonden zijn die voorafgaand aan de start van de opleiding, cursus, module of training dienen te worden voldaan. Daarnaast kan er sprake zijn van een toelatingsonderzoek. De kosten van het toelatingsonderzoek dienen voorafgaand aan het onderzoek door de student/cursist te worden voldaan en worden – indien de student/cursist niet wordt toegelaten – niet gerestitueerd.

2. Na inschrijving ontvangt de student/cursist een nota waarop het verschuldigde cursusgeld staat vermeld en eventuele bijkomende kosten, tenzij deze laatste op een later tijdstip afzonderlijk worden gefactureerd. De student/cursist dient deze nota binnen twee weken na dagtekening van de factuur te betalen.

3. Bij niet-tijdige betaling kan de student/cursist de toegang tot de colleges, trainingen en/of faciliteiten worden ontzegd, zonder dat dit leidt tot vermindering of restitutie van het verschuldigde cursusgeld.

Artikel 5 Bijkomende kosten

Tenzij in de schriftelijke informatie door Het Broos Instituut/Broos Institute anders wordt vermeld, zijn in de cursusprijs niet begrepen reis- en verblijfskosten, aanschafkosten voor voorgeschreven studiemateriaal en/of kosten voor het afleggen van extra herkansingen. Deze kosten komen voor rekening van de student/cursist en dienen afzonderlijk aan Het Broos Instituut/Broos Institute, dan wel aan de instantie die de dienst of service verleent, te worden vergoed.

Artikel 6 Volgorde bij inschrijving

Inschrijving voor een opleiding, cursus, module of training geschiedt in volgorde van binnenkomst. De volgorde van inschrijvingen die op eenzelfde dag binnen komen geschiedt eveneens in volgorde van binnenkomst, dan wel – indien dit laatste niet is te achterhalen – op de achternaam van de student/cursist, in alfabetische volgorde.

Artikel 7 Annulering inschrijving door student/cursist

Annulering door een student/cursist is kosteloos mogelijk tot zes weken voor de geplande startdatum van de opleiding, cursus, module of training. In geval van annulering tussen zes en drie weken voor de geplande startdatum is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Wordt de inschrijving binnen drie weken voor de aanvang van de opleiding, cursus, module of training of gedurende de opleiding, cursus, module of training door de student/cursist geannuleerd, dan blijft hij of zij verplicht het verschuldigde cursusgeld volledig te voldoen. Ingeval van annulering heeft de student/cursist het recht een vervanger voor de deelname aan de opleiding, cursus, module of training voor te dragen. Voldoet deze vervanger – naar het oordeel van Het Broos Instituut/Broos Institute – aan de toelatingseisen, dan kan deze in de plaats treden van de annulerende student/cursist, echter niet eerder dan nadat de vervanger schriftelijk heeft verklaard de verplichtingen van de annulerende student/cursist tegenover Het Broos Instituut/Broos Institute onverkort te zullen overnemen en nakomen.

Artikel 8 Annulering inschrijving door Het Broos Instituut/Broos Institute

Het Broos Instituut/Broos Institute behoudt zich het recht een aangeboden opleiding, cursus, module of training uit te stellen en of annuleren als er zich naar het oordeel van Het Broos Instituut/Broos Institute onvoldoende studenten/cursisten voor hebben ingeschreven. Het Broos Instituut/Broos Institute beslist uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van een opleiding, cursus, module of training. Wordt een aangeboden opleiding, cursus, module of training niet verzorgd, dan kan Het Broos Instituut/Broos Institute de overeenkomst met de student/cursist kosteloos annuleren en worden betaalde cursusgelden gerestitueerd. Als een student/cursist dit wenst kunnen de cursusgelden worden benut voor deelname aan de eerstvolgende gelijksoortige opleiding, cursus, module of training die door Het Broos Instituut/Broos Institute wordt aangeboden. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in dat geval niet aan de student/cursist in rekening gebracht.

Artikel 9 Beperking inschrijving

Het Broos Instituut/Broos Institute is gerechtigd de groepsgrootte van een opleiding, cursus, module of training te beperken indien zij dit in het belang van het onderwijs noodzakelijk acht. Wordt de groepsgrootte van een opleiding, cursus, module of training beperkt, dan heeft de ingeschreven student/cursist het recht de inschrijving kosteloos te annuleren en de overeenkomst te ontbinden indien hij of zij niet is toegelaten. Betaalde bedragen worden in dat geval gerestitueerd. Als een student/cursist dit wenst, dan kunnen de cursusgelden worden benut voor deelname aan de eerstvolgende gelijksoortige opleiding, cursus, module of training die door Het Broos Instituut/Broos Institute wordt aangeboden. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in dat geval niet aan de student/cursist in rekening gebracht.

Artikel 10 Aanbiedingen en offertes aan opdrachtgevers

Een door Het Broos Instituut/Broos Institute uitgebrachte offerte is geldig gedurende vier weken na dagtekening, tenzij anders is aangegeven. Een uitgebrachte offerte verplicht Het Broos Instituut/Broos Institute niet tot het uitvoeren van (een deel) van de in-company-training, dienst of onderzoek tegen (een overeenkomstig deel van) het opgegeven factuurbedrag. Aanbiedingen en offertes hebben geen rechtsgeldigheid voor toekomstige opdrachten tot uitvoering.

Artikel 11 Totstandkoming overeenkomst tussen opdrachtgever en Het Broos Instituut/Broos Institute

De overeenkomst wordt definitief nadat de opdrachtgever binnen de in artikel 10 vermelde termijn schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte. Indien de opdrachtgever de opdracht na het definitief worden van de overeenkomst de opdracht wil annuleren, wordt Het Broos Instituut/Broos Institute hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en treden de volgende voorwaarden in werking:

1. bij annulering meer dan twee maanden voor de overeengekomen aanvangsdatum van de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden 25% van het factuurbedrag te betalen,

2. bij annulering meer dan één maand voor de overeengekomen aanvangsdatum van de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden 50% van het factuurbedrag te betalen,

3. bij annulering één maand of minder voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden 100% van het factuurbedrag te betalen.

Artikel 12 Betaling door opdrachtgever aan Het Broos Instituut/Broos Institute

Nadat de opdrachtgever schriftelijk binnen de in artikel 10 vermelde termijn akkoord is gegaan met de offerte en er derhalve volgens artikel 11 een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, zendt Het Broos Instituut/Broos Institute de factuur betreffende de overeenkomst naar de opdrachtgever. Indien de betaling van het factuurbedrag niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, houdt Het Broos Instituut/Broos Institute zich het recht voor niet tot uitvoering van de opdracht over te gaan.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft inzake de betalingsverplichting komen de eventueel te maken bijkomende en incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, terwijl de betalingsverplichting onverminderd van kracht blijft.

Artikel 13 Informatieverstrekking door opdrachtgever aan Het Broos Instituut/Broos Institute

De opdrachtgever draagt er zorg voor alle gegevens en materialen waarvan Het Broos Instituut/Broos Institute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs verwacht, weet en/of begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht binnen de door Het Broos Instituut/Broos Institute gestelde termijn aan deze worden verstrekt.

Artikel 14 Informatieverstrekking door Het Broos Instituut/Broos Institute aan opdrachtgever

Mocht tijdens de uitvoering van een opdracht blijken dat door voortschrijdend inzicht of actualiteit het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is wijzigingen in de opdracht aan te brengen, informeert Het Broos Instituut/Broos Institute tijdig de opdrachtgever. Opdrachtgever en Het Broos Instituut/Broos Institute passen zo nodig in onderling overleg de overeenkomst aan met speciale aandacht voor kwalitatieve en financiële consequenties,

Artikel 15 Wijzigingen in een opleiding, cursus, module, training of onderzoek

Het Broos Instituut/Broos Institute is gerechtigd lestijden en data van een opleiding, cursus, module of training aan te passen.

Het Broos Instituut/Broos Institute is gerechtigd tijdstippen, data en uitvoeringsperiode van diensten en onderzoek aan te passen; het een en ander in overleg met de opdrachtgever.

Het Broos Instituut/Broos Institute is tevens gerechtigd de docenten en onderzoekers die voor een opleiding, cursus, module, training, dienst of onderzoek worden ingezet te wijzigen, zonder dat hieruit voor de student/cursist of opdrachtgever het recht voortvloeit de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. In dit verband wordt een beroep op artikel 7:404 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

Het Broos Instituut/Broos Institute is niet gerechtigd de cursusgelden binnen zes maanden na aanvang van de opleiding, cursus, module of training te verhogen. Het Broos Instituut/Broos Institute is niet gerechtigd binnen zes maanden na aanvang van de uitvoering van in-company-training, dienst of onderzoek het factuurbedrag te verhogen. Prijsstijgingen die nadien worden doorgevoerd en die de student/cursist of opdrachtgever raken geven hem of haar het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, uiterlijk een maand nadat de prijsstijging is bekend gemaakt. Uit een ontbinding als bedoeld in de vorige volzin vloeit voor de student/cursist of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding voort.

Artikel 16 Productinformatie

Het Broos Instituut/Broos Institute streeft er naar zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken over door haar aangeboden opleidingen, cursussen, modulen, trainingen, diensten en onderzoek. Niettemin behoudt Het Broos Instituut/Broos Institute zich het recht voor – in beperkte mate – af te wijken van deze informatie indien zij dit in het belang van de opleiding, cursus, module, training of onderzoek noodzakelijk acht.

Artikel 17 Adreswijzigingen

De student/cursist of opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via Internet mee te delen aan Het Broos Instituut/Broos Institute.

Artikel 18 Overmacht

Het Broos Instituut/Broos Institute is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht waaronder in dit kader onder andere wordt verstaan het niet-beschikbaar zijn van docenten, onderzoekers, literatuur, faciliteiten of locaties. Wanneer de overmacht van Het Broos Instituut/Broos Institute meer dan twee maanden heeft geduurd, heeft de student/cursist of opdrachtgever het recht de overeenkomst met Het Broos Instituut/Broos Institute, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Wat op grond van de overeenkomst is gepresteerd, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 19 Geen restitutie bij afwezigheid

Het om welke reden dan ook niet bezoeken van de colleges of trainingen geeft geen recht op vermindering of restitutie van cursusgeld dan wel van het met de opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag.

Artikel 20 Onderwijs- en examenregeling

1. Is op het onderwijs van een opleiding een onderwijs- en examenregeling van toepassing, dan kent de opleiding tevens een examencommissie.

2. De bevoegdheden van de examencommissie als bedoeld in het eerste lid stelt het resultaat van een tentamen of examen vast. Wordt voor een tentamen of een examen een onvoldoende resultaat behaald, dan geeft dit geen recht op opschorting van enige betalingsverplichting van de student/cursist en/of restitutie van betaalde cursusgelden.

Artikel 21 Vrijstelling

Wordt voor een onderdeel van een opleiding, cursus, module of training een vrijstelling verleend, dan geeft dit geen aanspraak op vermindering of restitutie van het verschuldigde cursusgeld dan wel van het met de opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag.

Artikel 22 Herkansingen

Wordt een onderdeel van een opleiding, cursus, module of training afgesloten met een tentamen of examen, dan is de eenmalige herkansing daarvan – ingeval van een onvoldoende score – in de cursusprijs begrepen. Moet een onderdeel van een opleiding, cursus, module of training meer dan één keer worden herkanst, dan worden de kosten voor die herkansingen in rekening gebracht bij de student/cursist. Betreft het meer dan één keer herkansingen tijdens een in-company-training, dan komen de kosten voor de opdrachtgever van deze training. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de opleiding, cursus, module of training niet meer wordt aangeboden door Het Broos Instituut/Broos Institute.

Artikel 23 Uitreiking certificaat of diploma

Maakt een student/cursist – na het met succes voltooien van een opleiding, cursus, module of training – aanspraak op de uitreiking van een certificaat, testimonium of een getuigschrift/diploma, dan worden deze documenten uitsluitend verstrekt indien aan alle betalingsverplichtingen tegenover Het Broos Instituut/Broos Institute is voldaan. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook indien de student/cursist verzoekt om de uitreiking van een certificaat voor een behaald onderdeel van een opleiding, cursus, module of training.

Artikel 24 Rechten van intellectueel eigendom

Alle rechten op de door Het Broos Instituut/Broos Institute aangeboden opleidingen, cursussen, modulen en trainingen het daarbij behorende studiemateriaal berusten bij Het Broos Instituut/Broos Institute en/of een door Het Broos Instituut/Broos Institute ingeschakelde derde. Met de inschrijving krijgen studenten/cursist slechts een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht.

Met de overeenkomst tot uitvoering van in-company-trainingen, dienst of onderzoek krijgt de opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht van de door Het Broos Instituut/Broos Instituteverstrekte studiematerialen, rapporten, adviezen en software.

Het is niet toegestaan schriftelijk dan wel digitaal materiaal aan derden te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen, openbaar te maken of aan derden ter kennis te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Artikel 25 Ongewenst gedrag

Wordt door de Commissie ongewenst gedrag van Het Broos Instituut/Broos Institute als bedoeld in artikel 31 lid 1 van deze voorwaarden vastgesteld dat een student/cursist zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag, dan kan hij of zij van (verdere) deelname aan een opleiding, cursus, module of training worden uitgesloten. In dat geval blijft de verplichting tot betaling van cursusgeld bestaan.

Artikel 26 Bescherming persoonsgegevens

Het Broos Instituut/Broos Institute staat ervoor in dat alle wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens van studenten/cursisten, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wbp zijn gegeven, in acht worden genomen.

Artikel 27 Gedragscode

Bij de toelating van buitenlandse studenten/cursisten neemt Het Broos Instituut/Broos Institute in acht de Gedragscode internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs.

Artikel 28 Ontbinding

Als een student/cursist of opdrachtgever één of meerdere verplichtingen tegenover Het Broos Instituut/Broos Institute niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan staat het Het Broos Instituut/Broos Institute vrij om – zonder dat rechterlijke tussenkomst of een andere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring de met de student/cursist of opdrachtgever gesloten overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te, ontbinden. Onverminderd andere haar toekomende rechten heeft Het Broos Instituut/Broos Institute in dat geval recht op vergoeding van alle uit de ontbinding voortvloeiende directe en indirecte schade, inclusief gederfde winst. Als Het Broos Instituut/Broos Institute in verzuim is kan de student/cursist of opdrachtgever de overeenkomst ontbinden voor het gedeelte waarvoor Het Broos Instituut/Broos Institute in verzuim is, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van uit de ontbinding voortvloeiende directe of indirecte schade.

Artikel 29 Aansprakelijkheid

Het Broos Instituut/Broos Institute is noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of zaken waarvan Het Broos Instituut/Broos Institute zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving of overeenkomst tot uitvoering van in-company-training, dienst of onderzoek, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Het Broos Instituut/Broos Institute beperkt tot maximaal het door de student/cursist of opdrachtgever aan Het Broos Instituut/Broos Institute betaalde bedrag voor het volgen van een opleiding, cursus, module of training dan wel het uitvoering van incompany-training, dienst of onderzoek. Het Broos Instituut/Broos Institute is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade. Een (ex)student/cursist of opdrachtgever kan een vordering tot schadevergoeding indienen, uiterlijk een jaar nadat de student/cursist of opdrachtgever de grond die hiervoor aanleiding gaf ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Geen recht op schadevergoeding ontstaat indien de vordering daartoe wordt ingediend twee jaar nadat de inschrijving als student/cursist dan wel de uitvoering van de in-company training, dienst of onderzoek is beëindigd.

Artikel 30 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 31 Klachten en geschillen

1. In geval van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, een opleiding, cursus, module of training kan de student/cursist zich wenden tot de verantwoordelijke manager van Het Broos Instituut/Broos Institute.

2. Voor opleidingen die zijn gebaseerd op de WHW is er een college van beroep voor de examens waar op basis van de van toepassing zijnde onderwijs- en examenregeling beroep kan worden ingesteld tegen de in voornoemde regeling vermelde besluiten van de examencommissie of examinatoren.

3. In geval van klachten met betrekking tot de uitvoering van een incompany-training, dienst of onderzoek kan de opdrachtgever zich wenden tot de verantwoordelijke manager.

4. Alle geschillen – niet zijnde geschillen als bedoeld in het eerste en tweede lid – voortvloeiend uit of verband houdend met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Het Broos Instituut/Broos Institute, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam