ALGEMEEN

Het Broos Instituut (Voorheen Stichting Bigi Bon Scholen) heeft ten doel: het bevorderen van het primair verzorgen en verbreden van kwalitatief hoogwaardig voortgezet en wetenschappelijk onderwijs in breed verband waarbij de aandacht voor de achtergrond van de individuele leerling centraal staat, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord zoals bedoeld in artikel 49 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

De stichting is het proces gestart om onderwijsinstituten op te zetten op alle voortgezet onderwijsniveau’s. Daarvoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de University of the Commonwealth Caribbean (UCC), waarmee wij studenten toegang geven tot lokale en internationale programma’s die momenteel niet worden geboden in Nederland.

Momenteel verzorgen wij onderwijsondersteuningsactiviteiten OZOSchool onder de noemer Broos Support. We zijn ook betrokken bij Weekend College en StudieMAX.

In 2023 start onze Broos Academy met een serie Masterclasses voor professionals.

In 2025 opent onze Broos Campus, een instituut dat opleidingen op tertiair niveau aanbiedt.


Post- en vestigingsadres:  Entrada 300, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht Unit 2.10

Tel: +31 6 27263050

Email: info@broos.institute

Bank: NL50 BUNQ 2077 3721 17


STATUTEN VAN DE STICHTING

UITTREKSEL Kamer Van Koophandel

Kamer van Koophandel inschrijving:  86290916

Fiscaal nummer: 863921838

Algemene Voorwaarden


Stichting Het Broos Instituut is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. 


Bestuursleden: Meneer Marciano Daans (voorzitter),  mevrouw A. Carr (penningmeester), meneer O. Watson (secretaris)

Directeur: Marvin Hokstam

BELONINGSBELEID 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 
INKOMSTEN

De stichting zal haar inkomsten te verwerven door donaties (oa crowdfunding) en door subsidies. Inkomsten worden aangewend om de gestelde doelen te bereiken. Bij opheffing van onze stichting wordt het batig saldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

ACTIVITEITEN

OZOSchool

Lees hier de nieuwsverslagen

Impressieverslag OZOSchool 2021

Eindevaluatie OZOSchool 2021

Lancering Samenwerking UCC

Lees hier de nieuwsverslagen