Algemene voorwaarden Het Broos Instutuut

E-mail: info@broos.institute
Website: www.broos.institute

Artikel 1 – Definities

 1. Het Broos Instutuut: Het Broos Instituut, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 86290916.
 2. Klant: degene met wie Het Broos Instutuut een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Het Broos Instutuut en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Het Broos Instutuut.
 2. Het Broos Instutuut en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Het Broos Instutuut en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Het Broos Instutuut hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Het Broos Instutuut mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Het Broos Instutuut en de Klant spreken voor een dienstverlening door Het Broos Instutuut een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. Het Broos Instutuut mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Het Broos Instutuut moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Het Broos Instutuut mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Het Broos Instutuut zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Het Broos Instutuut ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Het Broos Instutuut mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Het Broos Instutuut hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Het Broos Instutuut aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Het Broos Instutuut mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. De Klant rekent producten direct af.
 6. Het Broos Instutuut mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 7. De Klant moet declaraties binnen 14 dagen  na factuurdatum aan Het Broos Instutuut betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 8. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Het Broos Instutuut de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 9. Het Broos Instutuut mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 – Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Het Broos Instutuut het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Het Broos Instutuut maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Het Broos Instutuut, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 2. het product is gebruikt
 3. het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
 6. de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
 7. het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 8. het product een los tijdschrift of losse krant is
 9. het een spoedreparatie betreft
 10. het weddenschappen of loterijen betreft
 11. de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 12. het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 13. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  1. zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  1. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 14. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@broos.institute, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Het Broos Instutuut, www.broos.institute.
 15. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Het Broos Instutuut, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Het Broos Instutuut heeft geretourneerd, dan zal Het Broos Instutuut eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Het Broos Instutuut voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 8 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor, tenzij de consument bij Het Broos Instutuut een actief lidmaatschap of actieve account heeft. 

Artikel 9 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht 

 1. Het Broos Instutuut kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Het Broos Instutuut heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Het Broos Instutuut.
 3. Het Broos Instutuut is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Het Broos Instutuut te verrekenen met een vordering op Het Broos Instutuut.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het Broos Instutuut blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Het Broos Instutuut met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Het Broos Instutuut gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Het Broos Instutuut gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Het Broos Instutuut van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Het Broos Instutuut, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Het Broos Instutuut zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Het Broos Instutuut kan tegenwerpen.

Artikel 14 – Levertijd 

 1. De levertijden van Het Broos Instutuut zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Het Broos Instutuut.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Het Broos Instutuut later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Het Broos Instutuut niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Het Broos Instutuut iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 16 – Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Het Broos Instutuut schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 17 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Het Broos Instutuut niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Het Broos Instutuut. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Het Broos Instutuut niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 18 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. zaken van Het Broos Instutuut die bij de Klant aanwezig zijn
  1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Het Broos Instutuut de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Het Broos Instutuut een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Het Broos Instutuut enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Het Broos Instutuut levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Het Broos Instutuut voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Het Broos Instutuut mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Het Broos Instutuut op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Het Broos Instutuut tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 22 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Het Broos Instutuut.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Het Broos Instutuut de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Het Broos Instutuut redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 23 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Het Broos Instutuut en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 2 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. 
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Het Broos Instutuut de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 24 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 25 – Intellectueel eigendom 

 1. Het Broos Instutuut behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Broos Instutuut aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 26 – Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Het Broos Instutuut ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Het Broos Instutuut waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Het Broos Instutuut schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  1. die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 27 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Het Broos Instutuut voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. Het Broos Instutuut mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 28 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Het Broos Instutuut tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Het Broos Instutuut geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 29 – Klachten

 1. De Klant moet een door Het Broos Instutuut geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Het Broos Instutuut daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Het Broos Instutuut hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Het Broos Instutuut hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Het Broos Instutuut.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Het Broos Instutuut andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 30 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Het Broos Instutuut.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Het Broos Instutuut ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 31 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Het Broos Instutuut een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 32 – Aansprakelijkheid Het Broos Instutuut

 1. Het Broos Instutuut is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Het Broos Instutuut aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Het Broos Instutuut is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Het Broos Instutuut aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 33 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Het Broos Instutuut vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 34 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Het Broos Instutuut toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Het Broos Instutuut nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Het Broos Instutuut in verzuim is. 
 3. Het Broos Instutuut mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Het Broos Instutuut kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 35 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Het Broos Instutuut door de Klant niet aan Het Broos Instutuut kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Het Broos Instutuut 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Het Broos Instutuut kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Het Broos Instutuut de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Het Broos Instutuut hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Het Broos Instutuut hiervan voordeel heeft. 

Artikel 36 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Het Broos Instutuut de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 37 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Het Broos Instutuut mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Het Broos Instutuut altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Het Broos Instutuut zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 38 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Het Broos Instutuut aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Het Broos Instutuut. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 39 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Het Broos Instutuut bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 40 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Het Broos Instutuut is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Het Broos Instutuut is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Het Broos Instutuut, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 01 oktober 2023.